ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 1. AANVAARDING VAN ONZE VOORWAARDEN.
  Behoudens voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van onzentwege zal het feit dat de cliënt ons een bestelling, een werk of een dienst toevertrouwd, op zich inhouden dat hij al onze hierna vermelde verkoopsvoorwaarden aanvaardt. De algemene verkoopsvoorwaarden die voorkomen op de stukken van onze cliënten zijn ons niet tegenstelbaar.
  De algemene voorwaarden van de afnemer gelden niet, tenzij wij een schriftelijke overeenkomst sturen met onze instemming. De aanvaarding van bestelformulieren of het zenden van een orderbevestiging houden nooit in dat wij de voorwaarden van de afnemer aanvaarden.
  Simultaan bij het aanvaarden van deze algemene voorwaarden is inclusief de clausule m.b.t. de vertrouwelijkheid van gegevens.
  Outsourcing contracten worden één keer per kwartaal op voorhand gefactureerd. De klant verbindt zich ertoe noch direct noch indirect werknemers of gewezen werknemers van ODCM Group of van haar zustermaatschappijen in dienst te nemen. Deze bepaling geldt zowel gedurende deze overeenkomst als gedurende twee jaar na het beëïndigen. Ook zal de klant noch rechtstreeks noch onrechtstreeks bepaalde opdrachten aan deze mensen toevertrouwen. In geval van inbreuk op deze clausule zal de klant aan ODCM Group een schadevergoeding betalen die gelijk is aan 24 maanden brutoloon van de werknemer of de ex-werknemer, zoals de laatst maal is betaald door ODCM Group. Behoudens opzegging door de klant per aangetekend schrijven, uiterlijk drie maanden voor het einde van de overeengekomen termijn, wordt deze overeenkomst telkenmale stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode. De looptijd van deze overeenkomst is 60 maanden. De uurlonen en abonnementen worden jaarlijks, en ten laatste op 31/01, aangepast aan de gezondheidsindex, zoals raadpleegbaar op www.mineco.fgov.be, dit volgende de formule: basisprijs x nieuwe index/ aanvangsindex. Op deze overeenkomst zijn onze Algemene Verkoopsvoorwaarden van toepassing.
 1. PRESTATIES
  a) De leveringstermijnen zijn volgens de afgesproken data na goedkeuring en bevestiging van ODCM Group bvba. 

  b) Alle gebruikte bronnen zowel via mailverkeer, briefwisseling, internetdata, alle digitale of analoge brondocumenten vallen onder het voorbehoud van de desbetreffende bron.

 2. PRIJZEN
  a) Voor alle bestellingen worden de op de dag van de prestaties geldende prijzen aangerekend.
  b) Voor aangetekende, rembours -en expreszendingen worden extra kosten in rekening gebracht.
  c) Voor elke bestelling beneden de €50 zal de koper €9 orderkosten betalen.
  d) Spoedbestellingen en interventies dienen vergoed te worden tegen het gebruikelijke tarief hetwelk toepasselijk is in de vennootschap.
  e) Al onze tarieven voor geleverde diensten, verplaatsingen zijn voorafgaand overgemaakt aan de opdrachtgever zowel voor regiewerken als opdrachtgebonden forfaitaire prijzen. De tarieven inzake verplaatsingen en meer specifiek het vervoer is afhankelijk van de geldende prijzen voor brandstof en gebruik van een vervoersmiddel van de dag waarop deze plaatsvindt.  Deze kunnen te allen tijde eenzijdig gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging door ODCM Group bvba.
  f) Alle vergoedingen i.f.v. regiewerken of opdrachtgebonden forfaitaire prijzen zullen steeds op voorhand afgesproken worden bij aanvang van de opdracht, indien er geen voorafgaande bevestiging heeft plaatsgevonden zullen de werken uitgevoerd worden.

 3. OVERMACHT
  De bestellingen worden zo spoedig mogelijk naargelang van de beschikbare voorraden en de verwerkings- en productiemogelijkheden uitgevoerd. Indien wij wegens omstandigheden, die zich buiten onze schuld voordoen, verhinderd worden onze verplichtingen na te komen, dan hebben wij de keuze om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheden voortduren, dan wel de overeenkomst door middel van schriftelijke mededeling aan de afnemers te beëindigen. Volgende omstandigheden worden beschouwd als geval van overmacht: staking, uitsluiting, opstootjes, revolutie, mobilisatie, oorlog, epedemiëen, overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, machinestoringen, brand, overstroming, in gebreke blijven van leveranciers of andere gelijksoortige of ongelijksoortige omstandigheden.

 4. VERVOER
  Alle gemaakte vervoerskosten worden verrekend volgens forfaitaire bedragen, de tarieven zijn berekend op courante brandstofprijzen en kunnen gewijzigd worden ifv van eventuele prijsstijgingen dewelke ook éénzijdig veranderd kunnen worden door ODCM Group bvba als de noodzaak zich voordoet.  Er is ook een tarief dat men kan afspreken (0.37€/km + kostprijs van het aantal uren van vertrek nar de opdrachtlocatie en aankomst na de opdracht op kantoor) i.f.v. een bepaalde opdracht.
  De Forfaitaire bedragen zijn;  verplaatsing <25km; forfait 24€ / verplaatsing >25km <50km; forfait 47€ / verplaatsing >50km <75km; forfait 67€ / verplaatsing >75km <100km; forfait 87€ / verplaatsing >100km <150km; forfait 108€ / verplaatsing >150km <200km; forfait 137€ / verplaatsing >200km <250km; forfait 176€.

 5. BETALING
  a) Onze facturen zijn contant betaalbaar te Beringen, uiterlijk 30 dagen na factuurdatum, via overschrijving op rekeningnummer BE BE08 0688 9491 0913 van Belfius bank met de vermelding van de factuurnummer.
  b) Elk op de vervaldag onbetaald gebleven bedrag kan, zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling, verhoogd worden met een forfaitaire vergoeding van 15% met een minimum van 50 euro per factuur die niet volledig voldaan werd, ter vergoeding van de schade veroorzaakt door de laattijdige betaling.
  c) Bovendien zal elk onbetaald gebleven bedrag, zonder voorafgaande ingebrekestelling of aanmaning, van de dag waarop betaling verschuldigd was tot de dag van effectieve betaling, verhoogd worden met nalatigheidintresten ten belopen van 8% per maand, waarbij een begonnen maand als een volledige maand zal worden beschouwd. Iedere gedeeltelijke betaling zal in de eerste plaats aangewend worden ter aanzuivering van de schadevergoeding voor laattijdige betaling en de nalatigheidintresten.
  d) Om geldig te zijn, moet elke klacht schriftelijk en binnen de acht kalenderdagen, na factuurdatum geschieden.
  e) De betaling houdt in dat de koper de levering als conform beschouwd.
  f) Een eventueel akkoord over een andere betalingswijze dan deze hierboven voorzien, o.a. per wisselbrief brengt geen schuldvernieuwing mede en doet geen afbreuk aan de betalingen wat betreft de plaats van de betaling, de boete en de bevoegdheid. 
 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD & COPYRIGHT.
  a) De digitale gegevens van het verkochte project zijn enkel inbegrepen indien ervan melding werd gemaakt in de post, geleverde prestaties, op de factuur.
  b) Andere dossierstukken worden in het correcte formaat aangeleverd zodat de opdrachtgever deze rechtstreeks kan gebruiken volgens de eventuele gangbare richtlijnen vanuit overheden.
  c) De digitale gegevens worden ter beschikking gesteld van onze partner, de dwg wordt zo afgeleverd dat onze partner deze makkelijk kan opnemen in zijn netwerk om beperkte aanvullingen te doen. Deze beperkte aanvullingen omvatten het wijzigen van teksten of het toevoegen van items die in de legende reeds opgenomen zijn, wat ook geheel onder de verantwoordelijkheid valt van de partner.
  d) De goederen blijven, ongeacht of zij reeds feitelijk zijn afgeleverd, eigendom van ODCM Group, totdat de volledige betaling van de koopprijs heeft plaatsgehad.
  e) Vóór de eigendomsoverdracht als in het vorige lid bedoeld is de opdrachtgever niet gerechtigd de goederen in bewaring te geven, te wijzigen, te vervreemden of ten behoeve van derden met persoonlijke of zakelijke rechten te bezwaren, dan wel anderszins hierover te beschikken.
  f)Behoudens andersluidende overeenkomst, behouden wij de eigendom van al de door ons verkochte goederen totdat zij volledig betaald zijn met inbegrip van rente en kosten. De goederen kunnen door de afnemer in het kader van zijn normale bedrijfsvoering worden doorverkocht of verbruikt, doch mogen niet in pand worden gegeven. Indien de prijs of de overeengekomen afbetalingen niet op de vervaldag vereffend zijn, dan hebben wij het recht de verkoop te ontbinden, eenvoudig door ons besluit dienst aangaande kenbaar te maken en bij de afnemer nog aanwezige goederen op te eisen tegen overhandiging van een creditnota voor de restwaarde van de goederen.
  g) Men mag op geen enkele manier de geleverde grafische en/of vectoriële figuren of data hergebruiken voor andere doeleinden zonder schriftelijke toestemming van ODCM Group bvba, ook volgens het recht op copyright mag men geen enkele figuur dusdanig bewerkt worden zodat die de integriteit of huisstijl van ODCM Group kan schaden op welke manier dan ook.
  h) Indien er wordt vastgesteld dat er andere wijzigingen zijn uitgevoerd en deze niet conform onze huisstijl zijn dan zal er een schadevergoeding van 1000€ per figuur geëist worden. Reden hiervoor is dat alle figuren dezelfde kwaliteit moeten behouden en het logo van ODCM Group op de figuren staat, hierdoor kunnen indien de figuren ook verspreid worden door de opdrachtgever andere (potentiële) klanten een foutief beeld geven van de interne kwaliteit van ODCM Group en (onherroepelijke) schade aanbrengen aan de reputatie van ODCM Group. Enkel het verwijderen van ons logo is dus niet voldoende.
  i) Het bewerken van digitale aangeleverde bestanden waarvan men gebruik maakt van de interne opmaak en/of het onrechtmatig gebruik van het bedrijfslogo en/of huisstijl zal straf rechterlijk vervolgd worden volgens het Belgisch en Europees strafrecht.
  j) De klant heeft natuurlijk wel de vrijheid om de aangeleverde figuren te bewerken voor besprekingen of intern overleg alsook voor werken op het terrein.
  k) Daarentegen is het zo dat het eindresultaat moet voldoen aan de interne kwaliteitseisen van ODCM Group, de reden hiervoor is dat elke opdrachtgever hetzelfde doel voor ogen heeft en dat is om een consequente kwaliteit af te leveren die voldoen aan de eisen van beide opdrachtgevers die het professionalisme uitstralen waarvoor beiden zich geëngageerd hebben en ook in onderling overleg de richtlijnen bepaald heeft. 
 1. AANSPRAKELIJKHEID I.V.M. DIENSTEN & GOEDEREN.
  a) Wij zullen de door ons geleverde diensten voor zover daarvoor geen hierna vermelde regeling geldt, vervangen of aanvullen van diensten voor zover mogelijk van een bepaalde kwaliteit als standaard beschouwd, indien de afnemer ons in staat gesteld heeft een deugdelijk onderzoek in te stellen en bij dat onderzoek gebleken is dat de diensten niet hebben voldaan aan de eisen die redelijker wij gesteld mogen worden.
  b) Behoudens de verplichting van vervanging of aanvulling zoals hierboven omschreven, zijn wij tot geen enkele schadevergoeding gehouden.
  c) Wij aanvaarden geen enkel aansprakelijkheid of de toepassing van een schadevergoeding wegens te late levering of te late uitvoering van diensten. Het betreden van onze gebouwen en terreinen gebeurt op eigen risico. Bijgevolg kunnen wij ook niet aansprakelijk worden gesteld voor letsels of schade als gevolg van ongevallen die zich op onze terreinen of in onze gebouwen voordoen. Ook niet als die gevolgen pas later zichtbaar worden.
 1. WANPRESTATIE
  a) Uitvoering van de overeenkomst geschiedt pas na betaling van het vereist voorschot. Daarenboven behouden wij ons het recht voor om reeds bij gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst betaling te vragen van het reeds uitgevoerde gedeelte, alsmede waarborg te eisen van goed nakomen der overeenkomst. Indien de afnemer deze voorwaarden niet nakomt, hebben wij het recht om, onverminderd onze overige rechten, het recht om de verdere uitvoering van de overeenkomst met onze afnemer op te schorten, hetzij de overeenkomst van onze afnemer te beëindigen, en dit zonder ingebrekestelling en zonder beroep te doen op de Rechtbank.
  b) Geen enkele bestelling door ons ontvangen en aanvaard kan vernietigd worden tenzij met onze schriftelijke toestemming. Wij behouden ons het recht voor bij annulering van een bestelling een forfaitaire schadevergoeding te vorderen ten belopen van 50€ en eventueel meer de bijkomende schade indien er reeds een begin van voorbereiding of uitvoering der overeenkomst gedaan werd, hetzij indien de schade aantoonbaar nog groter is.

 2. GESCHILLEN
  Ingeval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd, dit naar onze vrije keuze.  

Kantoor

ODCM Group

Albert I Laan 52

3582 Koersel

BE 0845 318 178

Email: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.